Deslorin

Deslorin

Generički naziv: desloratadin
ATC: R06AX27
Jačina: 5 mg
Oblik i pakovanje: 10 i 30 filmom obloženih tableta
Uputstvo za pacijenta: Deslorin_Uputstvo za pacijenta.docx