aktuelno

Agencija za lijekove i medicinska sredstva u inspekcijskoj posjeti Amsal Pharmaceutical

Agencija za lijekove i medicinska sredstva, 26.02.2016. godine, izvršila je inspekcijski pregled u AMSAL Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima (”Sl. Glasnik BiH, broj 58/08), Pravilnikom o načinu provođenja inspekcijskog nadzora (”Sl. Glasnik BiH”, broj 23/11) i Pravilnikom o dobroj proizvodnoj praksi za lijekove (”Sl. glasnik BiH”, broj 24/10).

 

Nakon izvršenog inspekcijskog pregleda primarnog pakovanja čvrstih oralnih formi, sekundardnog pakovanja lijekova, puštanja serije lijeka u promet i hemijsko-fizičkih ispitivanja utvrđeno je da se AMSAL Pharmaceuticals pridržava principa dobre proizvodne prakse (GMP) za lijekove, što je potvrđeno Certifikatom o provođenju dobre proizvodne prakse za lijekove, broj: BH 905-15 INS GMP 06-01/15, od 30.03.2015. godine.