aktuelno

Certifikat o provođenju dobre proizvodne prakse za lijekove

Nadležni organ Bosne i Hercegovine, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, izvršio je inspekcijski pregled u AMSAL Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima (”Sl. Glasnik BiH, broj 58/08), Pravilnikom o načinu provođenja inspekcijskog nadzora (”Sl. Glasnik BiH”, broj 23/11) i Pravilnikom o dobroj proizvodnoj praksi za lijekove (”Sl. glasnik BiH”, broj 24/10).

Na osnovu saznanja dobijenih tokom inspekcijskog pregleda,  izvršenog od 18.-20.02.2015. godine, utvrđeno je da se AMSAL Pharmaceuticals pridržava principa dobre proizvodne prakse (GMP) za lijekove, što je potvrđeno Certifikatom o provođenju dobre proizvodne prakse za lijekove, broj: BH 905-15 INS GMP 06-01/15, od 30.03.2015. godine.